PKB HERCEG NOVI  A.D.  Z E L E N I K A

PIB: 02016389; PDV: 20/31-00065-6; RČ. NLB: 530-22852-36; TEL: 031-678-056

Dana  : 30.08.2018.

Broj : 65-36/2018-14-6        

 

 

Odbor Direktora TP “PKB Herceg Novi“ AD Zelenika na Sjednici održanoj dana 30.08.2018.g., na osnovu odredaba Plana reorganizacije potvrđenog Rješenjem Privrednog suda Crne Gore St.br. 141/14 od 31.03.2015.godine, donio je Odluku da dana 04.09.2018.godine,

 

O G L A Š A V A

 JAVNI POZIV ZA PRODAJU NEFUNKCIONALNE IMOVINE

 

 

Predmet prodaje:

 

Predmet prodaje je nefunkcionalna imovina u svojini  TP “PKB Herceg Novi“ AD Zelenika, shodno potvrđenom Planu reorganizacije, koju čini:

 

1.                        

a)            Nepokretnost – zemljište uz poslovnu zgradu, evidentirano u LN br. 370 KO Bijelo Polje, katastarska parcela br. 18/1, površine 6.968 m2, procijenjene vrijednosti 473.824,00 €,

b)            Nepokretnost – Poslovni prostor u privredi evidentiran u LN br. 370 KO Bijelo Polje, kat. parcela br.18/1, zgrada br.1, označen kao PD 1, površine 743 m2, procijenjene vrijednosti 178.320,00 €,

c)            Nepokretnost – Poslovni prostor u privredi evidentiran u LN br. 370 KO Bijelo Polje, kat.parcela br.18/1, zgrada br.1, označen kao PD 2, površine 749 m2, procijenjene vrijednosti 179.760,00 €,

d)            Nepokretnost – Poslovni prostor u privredi evidentiran u LN br. 370 KO Bijelo Polje, kat.parcela br. 18/1, zgrada br.1, označen kao PD3, površine 748 m2, procijenjene vrijednosti 179.520,00 €,

e)            Nepokretnost – Nestambeni prostor, evidentiran u LN br. 370 KO Bijelo Polje, kat. parcela br. 18/1, zgrada br.2, označen kao PD 1, površine 68 m2, procijenjene vrijednosti 19.584,00 €,

f)             Nepokretnost – Poslovni prostor u privredi evidentiran u LN br. 370 KO Bijelo Polje, kat. parcela br.18/1,  zgrada br.3, označen kao PD1, površine 594 m2, procijenjene vrijednosti 199.584,00 €,

g)            Nepokretnost – Pomoćna zgrada u privredi evidentirana u LN br. 370 KO Bijelo Polje, katastarska parcela br. 18/1, zgrada br.4, površine 6 m2, procijenjene vrijednosti 1.440,00 €,

h)           Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „njiva 2 klase“ evidentirano u LN br. 370 KO Bijelo Polje, katastarska parcela br.19/2, površine 800 m2, procijenjene vrijednosti 54.400,00 €,

Zbir procijenjenih vrijednosti u iznosu od 1.286.432,00 € čini ujedno početnu vrijednost ispod koje se ponude neće razmatrati.

 

1.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „njiva 2 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 14, površine 101 m2, procijenjene vrijednosti 10.908,00 €,

2.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „vrt 2 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 14, površine 112 m2, procijenjene vrijednosti 12.096,00 €,

3.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 15/2, površine 319 m2, procijenjene vrijednosti 34.452,00 €,

4.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „dvorište“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 64/1, površine 462 m2, procijenjene vrijednosti 49.896,00 €,

5.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „dvorište“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 64/2, površine 970 m2, procijenjene vrijednosti 104.760,00 €,

6.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 65, površine 734 m2, procijenjene vrijednosti 79.272,00 €,

7.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „vrt 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 68, površine 1858 m2, procijenjene vrijednosti 200.664,00 €,

8.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „vrt 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 69, površine 1501 m2, procijenjene vrijednosti 162.108,00 €,

9.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „vrt 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 70, površine 860 m2, procijenjene vrijednosti 92.880,00 €,

10.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „vrt 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 71, površine 1081 m2, procijenjene vrijednosti 116.748,00 €,

11.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „vrt 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 72, površine 1638 m2, procijenjene vrijednosti 176.904,00 €,

12.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „vrt 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 73, površine 1290 m2, procijenjene vrijednosti 139.320,00 €,

13.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 74, površine 5325 m2, procijenjene vrijednosti 575.100,00 €,

14.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 347/2, površine 278 m2, procijenjene vrijednosti 125.100,00 €,

Procijenjena vrijednost čini ujedno početnu vrijednost ispod koje se ponude neće razmatrati.

 

15.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „dvorište“ evidentirano u LN br. 360 KO Podi, katastarska parcela br. 1703/2, površine 221 m2, procijenjene vrijednosti 21.216,00 €,

Procijenjena vrijednost čini ujedno i početnu vrijednost ispod kojih se ponude neće razmatrati

 

16.                    

a)                Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „voćnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 468 KO Topla, katastarska parcela br. 1983/1, površine 6150 m2, procijenjene vrijednosti 590.400,00 €,

b)                Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 468 KO Topla, katastarska parcela br. 1984, površine 6202 m2, procijenjene vrijednosti 595.360,00 €,

c)                 Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 468 KO Topla, katastarska parcela br. 2502, površine 148 m2, procijenjene vrijednosti 14.208,00 €,

d)                Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 468 KO Topla, katastarska parcela br.2503/1, površine 12161 m2, procijenjene vrijednosti 1.167.456,00 €,

e)                 Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „voćnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 468 KO Topla, katastarska parcela br. 2503/2, površine 2881 m2, procijenjene vrijednosti 276.576,00 €,

f)                  Nepokretnost – Zgrade u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu, evidentirana u LN br. 468 KO Topla, na kat. parceli br. 2503/1, zgrada br. 1 površine 122 m2, ,  procijenjene vrijednosti 140.544,00 €,

g)                Nepokretnost – Zgrade u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu, evidentirana u LN br. 468 KO Topla, na katastarskoj parceli br. 2503/1, zgrada br. 2 površine 45 m2, procijenjene vrijednosti 51.840,00 €,

Zbir procijenjenih vrijednosti u iznosu od 2.836.384,00 € čini ujedno početnu vrijednost ispod koje se ponude neće razmatrati.

 

17.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 468 KO Topla, katastarska parcela br. 1948, površine 2126 m2, procijenjene vrijednosti 238.112,00 €,

18.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 468 KO Topla, katastarska parcela br. 1951/1, površine 313 m2, procijenjene vrijednosti 35.056,00 €,

19.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 468 KO Topla, katastarska parcela br. 1951/3, površine 33 m2, procijenjene vrijednosti 3.696,00 €,

20.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „dvorište“ evidentirano u LN br. 469 KO Topla, katastarska parcela br. 1947/65, površine 256 m2, procijenjene vrijednosti 28.672,00 €,

21.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 469 KO Topla, katastarska parcela br. 1947/82, površine 380 m2, procijenjene vrijednosti 42.560,00 €.

22.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“, evidentirano u LN br. 3207 KO Topla, katastarska parcela br. 1947/83, površine 675 m2, procijenjene vrijednosti 75.600,00 €,

23.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 469 KO Topla, katastarska parcela br. 1947/84, površine 583 m2, procijenjene vrijednosti 65.296,00 €,

24.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 469 KO Topla, katastarska parcela br. 1947/85, površine 583 m2, procijenjene vrijednosti 65.296,00 €,

25.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 469 KO Topla, katastarska parcela br. 1947/86, površine 583 m2, procijenjene vrijednosti 65.296,00 €,

26.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 469 KO Topla, katastarska parcela br. 1947/1, površine 61796 m2, procijenjene vrijednosti 5.932.416,00 €,

Procijenjene vrijednosti čine ujedno i početne vrijednosti ispod kojih se ponude neće razmatrati.

 

 

27.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „voćnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 100 KO Baošići, katastarska parcela br. 497/4, površine 97 m2, procijenjene vrijednosti 10.864,00 €,

28.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „nekategorisani putevi“ evidentirano u LN br. 100 KO Baošići, katastarska parcela br. 501/4, površine 86 m2, procijenjene vrijednosti 9.632,00 €,

29.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 100 KO Baošići, katastarska parcela br. 609/3, površine 294 m2, procijenjene vrijednosti 32.928,00 €,

30.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 100 KO Baošići, katastarska parcela br. 620/3, površine 411 m2, procijenjene vrijednosti 46.032,00 €,

31.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 100 KO Baošići, katastarska parcela br. 620/2, površine 864 m2, procijenjene vrijednosti 96.768,00 €,

32.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 100 KO Baošići, katastarska parcela br. 620/20, površine 741 m2, procijenjene vrijednosti 82.992,00 €,

Procijenjene vrijednosti čine ujedno i početne vrijednosti ispod kojih se ponude neće razmatrati.

 

33.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“ evidentirano u LN br. 129 KO Kumbor, katastarska parcela br. 398/1, 48/228 od  površine 1.313 m2, procijenjene vrijednosti 27.089,60 €,

Procijenjene vrijednosti čine ujedno i početne vrijednosti ispod kojih se ponude neće razmatrati.

 

34.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 262 KO Đenovići, katastarska parcela br. 581/3, površine 96 m2, procijenjene vrijednosti 10.752,00 €,

35.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 262 KO Đenovići, katastarska parcela br. 581/4, površine 98 m2, procijenjene vrijednosti 10.976,00 €

36.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“ evidentirano u LN br. 262 KO Đenovići, katastarska parcela br. 589/8, površine 13 m2, procijenjene vrijednosti 1.456,00 €,

37.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 262 KO Đenovići, katastarska parcela br. 589/7, površine 40 m2, procijenjene vrijednosti 4.480,00 €,

38.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji “pašnjak 1.klase”, evidentiran u LN 262 KO Đenovići, katastarska parcela br. 623/2, površine 371 m2, procijenjena vrijednost 41.552,00 €,

39.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 262 KO Đenovići,katastarska parcela br.624/4, površine 917 m2, procijenjene vrijednosti 102.704,00 €,

40.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 262 KO Đenovići,katastarska parcela br.624/19, površine 434 m2, procijenjene vrijednosti 48.608,00 €,

41.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „nekategorisani putevi“ evidentirano u LN br. 263 KO Đenovići, katastarska parcela br. 583/4, površine 72 m2, procijenjene vrijednosti 8.064,00 €,

Procijenjena vrijednost čini ujedno i početnu vrijednost ispod kojih se ponude neće razmatrati

 

42.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji ”šuma 3 klase” evidentirano u LN br.322 KO Sasovići, katastarska parcela br.518/1, površine 10.069 m2, procijenjene vrijedosti 402.760,00 €,

Procijenjena vrijednost čini ujedno i početnu vrijednost ispod kojih se ponude neće razmatrati

 

43.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „zemljište uz privrednu zgradu“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 5, površine 500 m2, procijenjene vrijednosti 40.000,00 €,

44.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 5, površine 546 m2, procijenjene vrijednosti 43.680,00 €,

45.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „neplodna zemljišta“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 18/3, površine 100 m2, procijenjene vrijednosti 5.600,00 €,

46.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „bara“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 20/1, površine 881 m2, procijenjene vrijednosti 49.336,00 €,

47.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „neplodna zemljišta“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina,katastarska parcela br.20/2, površine 1243 m2,procijenjene vrijednosti 69.608,00 €,

48.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 21/1, površine 622 m2, procijenjene vrijednosti 34.832,00 €,

49.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 21/3, površine 18 m2, procijenjene vrijednosti 1.008,00 €,

50.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 21/5, površine 99 m2, procijenjene vrijednosti 5.544,00 €,

51.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/47, površine 166 m2, procijenjene vrijednosti 10.624,00 €,

52.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/1, površine 6657 m2, procijenjene vrijednosti 426.048,00 €,

53.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „nekategorisani putevi“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.22/16, površine 405 m2, procijenjene vrijednosti 32.400,00 €,

54.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.22/18, površine 596 m2, procijenjene vrijednosti 47.680,00 €,

55.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/20, površine 2629 m2, procijenjene vrijednosti 168.256,00 €,

56.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji “šume 2 klase”, evidentirano u LN br.189 KO Sutorina, katastarska parcela 22/47, površine 166 m2, procijenjena vrijednost 10.624 €,

57.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/48, površine 3099 m2, procijenjene vrijednosti 198.336,00 €,

58.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/64, površine 66 m2, procijenjene vrijednosti 4.224,00 €,

59.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „nekategorisani putevi“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.22/74, površine 733 m2, procijenjene vrijednosti 49.472,00 €,

60.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/80, površine 343 m2, procijenjene vrijednosti 21.952,00 €,

61.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/81, površine 315 m2, procijenjene vrijednosti 20.160,00 €,

62.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/95, površine 1195 m2, procijenjene vrijednosti 76.480,00 €,

63.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/112, površine 6181 m2, procijenjene vrijednosti 395.584,00 €,

64.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „neplodna zemljišta“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 24, površine 316 m2, procijenjene vrijednosti 20.224,00 €,

65.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 25/1, površine 334 m2, procijenjene vrijednosti 21.376,00 €,

66.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „zemljište uz privrednu zgradu“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 30/1, površine 306 m2, procijenjene vrijednosti 24.480,00 €,

67.                   Nepokretnost – Pomoćna zgrada u privredi, evidentirana u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 30/1, br. zgrade 1, površine 124 m2, procijenjene vrijednosti 16.864,00€,

68.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.30/2, površine 297 m2, procijenjene vrijednosti 23.760,00 €,

Procijenjene vrijednosti čine ujedno i početne vrijednosti ispod kojih se ponude neće razmatrati

 

77.

1)       Nepokretnost–Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br.189 KO Sutorina,kat. parcela br.94/1, površine 769 m2, procijenjene vrijednosti 61.520,00 €,

2)       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 96, površine 1998 m2, procijenjene vrijednosti 159.840,00 €,

3)       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 98/1, površine 107 m2, procijenjene vrijednosti 8.560,00 €,

4)       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, kat. parcela br.4506/1, površine 7905 m2,procijenjene vrijednosti 442.680,00 €,

5)       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 5 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, kat. parcela br. 4506/5, površine 468 m2, procijenjene vrijednosti 26.208,00 €,

6)       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „neplodna zemljišta“, evidentirano u LN br. 189 KO     Sutorina, kat. parcela br. 4507/1, površine 2772 m2, procijenjene vrijednosti 155.232,00 €,

7)       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4508/1, površine 1743 m2, procijenjene vrijednosti 97.608,00 €,

8)       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4529, površine 855 m2, procijenjene vrijednosti 47.880,00 €,

9)       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 2 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4576, površine 7402 m2, procijenjene vrijednosti 414.512,00 €,

10)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 2 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4577/1, površine 48171 m2, procijenjene vrijednosti 1.926.840,00 €,

11)   Nepokretnost – Pomoćna zgrada u privredi, evidentirana u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4577/2, br. zgrade 1, površine 103 m2, procijenjene vrijednosti 13.843,20 €,

12)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „kanali“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4578, površine 317 m2, procijenjene vrijednosti 17.752,00 €,

13)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4580, površine 3470 m2, procijenjene vrijednosti 194.320,00 €,

14)   Nepokretnost – Pomoćna zgrada u privredi, evidentirana u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4580, br. zgrade 1, površine 60 m2, procijenjene vrijednosti 3.360,00 €,

15)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.4887,površine 4891 m2,procijenjene vrijednosti 273.896,00 €,

16)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4888/3, površine 491 m2, procijenjene vrijednosti 27.496,00 €,

17)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4888/4, površine 800 m2, procijenjene vrijednosti 44.800,00 €,

18)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4888/5, površine 5165 m2, procijenjene vrijednosti 289.240,00 €,

19)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4888/6, površine 1694 m2, procijenjene vrijednosti 94.864,00 €,

20)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4888/7, površine 2963 m2, procijenjene vrijednosti 165.928,00 €,

21)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4888/9, površine 680 m2, procijenjene vrijednosti 30.080,00 €,

22)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4888/10, površine 931 m2, procijenjene vrijednosti 52.136,00 €,

23)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina,katastarska parcela br.4894, površine 4077 m2,procijenjene vrijednosti 228.312,00 €,

24)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „neplodna zemljišta“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina,katastarska parcela br.4903,površine 3926 m2, procijenjene vrijednosti 219.856,00 €,

25)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina,kat.parcela br.4909/1,površine 8148 m2,procijenjene vrijednosti 456.288,00 €,

26)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4909/2, površine 50 m2, procijenjene vrijednosti 2.800,00 €,

27)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4910/1, površine 10310 m2, procijenjene vrijednosti 412.400,00 €,

28)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „kanali“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4911, površine 377 m2, procijenjene vrijednosti 21.112,00 €,

29)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4916, površine 940 m2, procijenjene vrijednosti 52.640,00 €,

30)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6001, površine 291 m2, procijenjene vrijednosti 16.296,00 €,

31)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6003, površine 102 m2, procijenjene vrijednosti 5.712,00 €,

32)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6005, površine 137 m2, procijenjene vrijednosti 7.672,00 €,

33)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6014, površine 886 m2, procijenjene vrijednosti 49.616,00 €,

34)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6027, površine 928 m2, procijenjene vrijednosti 51.968,00 €,

35)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina,katastarska parcela br.6028,površine 88 m2, procijenjene vrijednosti 4.928,00 €,

36)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6036, površine 3012 m2, procijenjene vrijednosti 168.672,00 €,

37)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6040, površine 502 m2, procijenjene vrijednosti 28.112,00 €,

38)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6043, površine 2054 m2, procijenjene vrijednosti 115.024,00 €,

39)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6050, površine 1573 m2, procijenjene vrijednosti 88.088,00 €,

40)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6054, površine 766 m2, procijenjene vrijednosti 42.896,00 €,

41)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.6063, površine 84 m2, procijenjene vrijednosti 4.704,00 €,

42)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6076, površine 577 m2, procijenjene vrijednosti 32.312,00 €,

43)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6078, površine 648 m2, procijenjene vrijednosti 36.288,00 €,

44)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6087, površine 7737 m2, procijenjene vrijednosti 433.272,00 €,

45)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6088, površine 14421 m2, procijenjene vrijednosti 576.840,00 €,

46)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6103, površine 292 m2, procijenjene vrijednosti 16.352,00 €,

47)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6109, površine 600 m2, procijenjene vrijednosti 33.600,00 €,

48)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6112, površine 284 m2, procijenjene vrijednosti 15.904,00 €,

49)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6114, površine 127 m2, procijenjene vrijednosti 7.112,00 €,

50)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6121, površine 605 m2, procijenjene vrijednosti 33.880,00 €,

51)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6140, površine 1169 m2, procijenjene vrijednosti 65.464,00 €,

52)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6141, površine 867 m2, procijenjene vrijednosti 48.552,00 €,

53)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6147, površine 819 m2, procijenjene vrijednosti 45.864,00 €,

54)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6148/2, površine 398 m2, procijenjene vrijednosti 22.288,00 €,

55)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6158, površine 2301 m2, procijenjene vrijednosti 128.856,00 €,

56)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6164, površine 2103 m2, procijenjene vrijednosti 117.768,00 €,

57)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6169, površine 745 m2, procijenjene vrijednosti 40.920,00 €,

58)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6175, površine 2960 m2, procijenjene vrijednosti 165.760,00 €,

59)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6176, površine 739 m2, procijenjene vrijednosti 41.384,00 €,

60)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6189, površine 9409 m2, procijenjene vrijednosti 526.904,00 €,

61)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6190, površine 410 m2, procijenjene vrijednosti 22.960,00 €,

62)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.6192,površine 69 m2,procijenjene vrijednosti 3.864,00 €,

63)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6194, površine 147 m2, procijenjene vrijednosti 8.232,00 €,

64)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6199, površine 1324 m2, procijenjene vrijednosti 74.144,00 €,

65)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.6202,površine 76 m2,procijenjene vrijednosti 4.256,00 €,

66)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6208, površine 471 m2, procijenjene vrijednosti 26.376,00 €,

67)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6214, površine 3253 m2, procijenjene vrijednosti 182.168,00 €,

68)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6215, površine 613 m2, procijenjene vrijednosti 34.328,00 €,

69)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6216/1, površine 1687 m2, procijenjene vrijednosti 94.472,00 €,

70)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6217, površine 2421 m2, procijenjene vrijednosti 135.576,00 €,

71)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6218, površine 3744 m2, procijenjene vrijednosti 209.664,00 €,

72)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6219, površine 315 m2, procijenjene vrijednosti 17.640,00 €,

73)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6223, površine 588 m2, procijenjene vrijednosti 32.928,00 €,

74)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6224, površine 172 m2, procijenjene vrijednosti 9.632,00 €,

75)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6225, površine 2332 m2, procijenjene vrijednosti 130.592,00 €,

76)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6226, površine 242 m2, procijenjene vrijednosti 13.552,00 €,

77)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6228, površine 253 m2, procijenjene vrijednosti 14.168,00 €,

78)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6232, površine 286 m2, procijenjene vrijednosti 16.016,00 €,

79)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6235, površine 422 m2, procijenjene vrijednosti 23.632,00 €,

80)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6236, površine 480 m2, procijenjene vrijednosti 26.880,00 €,

81)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6237, površine 818 m2, procijenjene vrijednosti 45.808,00 €,

82)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6238, površine 412 m2, procijenjene vrijednosti 23.072,00 €,

83)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6241, površine 1980m2, procijenjene vrijednosti 110.880,00 €,

84)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6247, površine 277 m2, procijenjene vrijednosti 15.512,00 €,

85)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6250, površine 873 m2, procijenjene vrijednosti 48.888,00 €,

86)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6253, površine 202 m2, procijenjene vrijednosti 11.312,00 €,

87)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6256, površine 285 m2, procijenjene vrijednosti 15.960,00 €,

88)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6257, površine 210 m2, procijenjene vrijednosti 11.760,00 €,

89)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6263, površine 831 m2, procijenjene vrijednosti 46.536,00 €,

90)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6264, površine 914 m2, procijenjene vrijednosti 51.184,00 €,

91)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6265, površine 985 m2, procijenjene vrijednosti 55.160,00 €,

92)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6267, površine 2127 m2, procijenjene vrijednosti 119.112,00 €,

93)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6269, površine 482 m2, procijenjene vrijednosti 26.992,00 €,

94)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6270, površine 3088 m2, procijenjene vrijednosti 172.928,00 €,

95)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6277, površine 495 m2, procijenjene vrijednosti 27.720,00 €,

96)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6289, površine 1272 m2, procijenjene vrijednosti 71.232,00 €,

97)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6290, površine 288 m2, procijenjene vrijednosti 16.128,00 €,

98)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6296, površine 982 m2, procijenjene vrijednosti 54.992,00 €,

99)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6297, površine 1716 m2, procijenjene vrijednosti 96.096,00 €,

100) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6298, površine 2055 m2, procijenjene vrijednosti 115.080,00 €,

101) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6301, površine 483 m2, procijenjene vrijednosti 27.048,00 €,

102) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6303, površine 161 m2, procijenjene vrijednosti 9.016,00 €,

103) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6304, površine 126 m2, procijenjene vrijednosti 7.056,00 €,

104) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6305, površine 624 m2, procijenjene vrijednosti 60.984,00 €,

105) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6306, površine 1089 m2, procijenjene vrijednosti 12.096,00 €,

106) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji “livada 1 klase”, evidentirano u LN br.189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6316, površine 216 m2, procijenjena vrijednost 12.096,00 €,

107) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6319, površine 1143 m2, procijenjene vrijednosti 64.008,00 €,

108) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6321, površine 1776 m2, procijenjene vrijednosti 99.456,00 €,

109) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6322, površine 890 m2, procijenjene vrijednosti 49.840,00 €,

110) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6327, površine 875 m2, procijenjene vrijednosti 49.000,00 €,

111) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6330, površine 827 m2, procijenjene vrijednosti 46.312,00 €,

112) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6333, površine 407 m2, procijenjene vrijednosti 22.792,00 €,

113) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6334, površine 1449 m2, procijenjene vrijednosti 81.144,00 €,

114) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6335, površine 1389 m2, procijenjene vrijednosti 77.784,00 €,

115) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6336/2, površine 669 m2, procijenjene vrijednosti 37.464,00 €,

116) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6341, površine 678 m2, procijenjene vrijednosti 37.968,00 €,

117) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6345, površine 2633 m2, procijenjene vrijednosti 147.448,00 €,

118) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6347, površine 791 m2, procijenjene vrijednosti 44.296,00 €,

119) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6348, površine 140 m2, procijenjene vrijednosti 7.840,00 €,

120) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6351/1, površine 1266 m2, procijenjene vrijednosti 70.896,00 €,

121) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6351/2, površine 38 m2, procijenjene vrijednosti 2.128,00 €,

122) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6353/1, površine 285 m2, procijenjene vrijednosti 15.960,00 €,

123) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6354, površine 680 m2, procijenjene vrijednosti 38.080,00 €,

124) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6356, površine 208 m2, procijenjene vrijednosti 11.648,00 €,

125) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6360, površine 6360 m2, procijenjene vrijednosti 356.160,00 €,

126) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6364, površine 899 m2, procijenjene vrijednosti 50.344,00 €,

127) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6365, površine 145 m2, procijenjene vrijednosti 8.120,00 €,

128) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6367, površine 9732 m2, procijenjene vrijednosti 544.992,00 €,

129) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6368, površine 697 m2, procijenjene vrijednosti 39.032,00 €,

130) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6369, površine 390 m2, procijenjene vrijednosti 21.840,00 €,

131) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6380/1, površine 389 m2, procijenjene vrijednosti 21.784,00 €,

132) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6380/2, površine 752 m2, procijenjene vrijednosti 42.112,00 €,

133) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6387, površine 147 m2, procijenjene vrijednosti 8.232,00 €,

134) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6399/2, površine 520 m2, procijenjene vrijednosti 29.120,00 €,

135) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6399/3, površine 269 m2, procijenjene vrijednosti 15.064,00 €,

136) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.6400, površine 1280 m2, procijenjene vrijednosti 71.680,00 €,

137) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6520, površine 8m2, procijenjene vrijednosti 448,00 €,

138) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6521, površine 2045 m2, procijenjene vrijednosti 114.520,00 €,

139) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO   Sutorina,katastarska parcela br.6522,površine 489m2,procijenjene vrijednosti 27.384,00 €,

140) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.6523,površine 30 m2,procijenjene vrijednosti 1.680,00 €,

141) Nepokretnost – Zemljište  po kategoriji “pašnjak 1 klase”, evidentiran u LN br. 2063 Ko Sutorina, katastarska parcela br. 6524/3, površine 16m2, procijenjene vrijednosti 720,00€,

142) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji “pašnjak 1 klase”, evidentiran u LN br. 2063 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6524/4, površine 440 m2, procijenjena vrijednost 19.800,00€.

Procijenjene vrijednosti čine ujedno početne vrijednosti ispod kojih se ponude neće razmatrati.

 

1.                     Teretno vozilo, Iveco, Daily 35 S, dizel, zapremina motora 2.800 ccm, snaga 78 kw, godina proizvodnje 2001, bijela boja, procijenjena vrijednost 2.500,00 eura.

2.                     Traktor Univerzal, godina proizvodnje 1989, procijenjena vrijednost 2.100,00 eura.

3.                     Traktor IMT, godina proizvodnje 1985, procijenjena vrijednost 1.400,00 eura. 

4.                     Viljuškar plinski 01927, godina proizvodnje 2001, procijenjena vrijednost 1.500,00 eura.

Procijenjene vrijednosti čine ujedno početne vrijednosti ispod kojih se ponude neće razmatrati.

 

 

 

 Uslovi i postupak prodaje:

Uslovi za prodaju imovine TP “PKB Herceg Novi“ AD Zelenika, stekli su se potvrđivanjem Plana reorganizacije od strane Privrednog suda Crne Gore, u kom smislu je doneseno posebno Rješenje suda St.br. 141/14 od 31.03.2015.godine. Predmetnim Planom reorganizacije, kao jedna od mjera Plana predviđena  je prodaja nefunkcionalne imovine radi namirenja utvrđenih potraživanja Razlučnih povjerilca.

 Prodaja se obavlja u skladu sa članom 134. stav 3. Zakona o stečaju (Sl. list CG, br. 1/2011), JAVNIM NADMETANJEM (AUKCIJOM), budući da je usvojenim Planom reorganizacije predviđena prodaja u skladu sa odredbama Zakona o stečaju, koje regulišu prodaju (unovčenje) imovine stečajnog dužnika.

Ovaj Oglas objaviti u DVA dnevna  lista, 30 dana  prije zakazanog javnog nadmetanja.

Putem e-mail i pismeno-putem poštanske dostave,  odmah obavijestiti sve hipotekarne povjerioce o zakaznoj prodaji  nefunkcionalne  imovne.

Prijave za učešće na JAVNOM NADMETANJU (AUKCIJA) mogu se dostavljati do dana 04.10.2018.g. do 11:30 časova , na arhivi u sjedištu  Društva u Zelenici

JAVNO NADMETANJE (AUKCIJA)  će se održati dana 05.10.2018. godine, sa POČETKOM OD 12:00 časova, u prostorijama ovog privrednog Društva u Zelenici.

 

 

Pravo naučešće u postupku JAVNOG NADMETANJA (AUKCIJE) za kupovinu imovine po ovom oglasu  imaju sva pravna i fizička lica, uz uslov  uplate depozita  u iznosu od  10 % od početne cijene imovine, koja  je predmet prodaje po ovom oglasu. Depozit se uplaćuje  na žiro račun stečajnog dužnika, koji se  vodi kod NLB Montenegro banke AD Podgorica, broj 530 – 22852 – 36 sa napomenom „ ZA  AUKCIJU - 05.10.2018.

Za fizička lica učesnike na aukciji su neophodna identifikaciona dokumenta (važeća LK ili pasoš), a za pravna lica izvod iz CRPS-a, ili drugi dokument ukolko se radi o stranoj firmi , koji legitimiše to društvo preveden na sužbeni jezik u CG i pasoš  i punomoć  za ovlašteno lice.

Početna cijena data je pojedinačno za svu navedenu imovinu.

Licitacioni korak u postupku JAVNOG NADMETANJA (AUKCIJE) utvrđuje se na iznos od 1% početne cijene .

Odustanak odabranih ponuđača  od datih ponuda ili zaključenja Ugovora,  ima za posledicu gubitak uplaćenog depozita. Ponuđačima koji ne budu odabrani, uplaćeni depoziti će se vratiti u roku od pet dana od dana realizacije Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odabrani ponuđač (i)  je dužan da sa prodavcem zaključi, u propisanoj formi, Ugovor o kupoprodaji (prenosu) imovine, odmah, a najkasnije u roku od 5  (pet) dana od dana sprovođenja postupka javnog nadmetanja po predmetnom oglasu, do kada je dužan izvršiti isplatu ukupno ponuđene cijene.  Troškovi zaključenja i ovjere Ugovora, kao i svi drugi troškovi koji nastaju u vezi sa zaključenjem Ugovora padaju na teret kupca.  Sve ostale informacije u vezi predmetne prodaje se  mogu dobiti na telefon vd Izvršnog direktora prodavca  broj 069-354-443, sekretara društva broj 067-588-020, i na web stranici prodavca www.pkb-zelenika.com

 

ODBOR DIREKTORA