ZnakPkb
TP “PKB HERCEG NOVI” AD  Z E L E N I K A

Adresa: Zelenika bb, Herceg Novi; TEL.: 031-678-056;

Reg. br.: 4-0000436 kod C.R.P.S.- UPRAVA PRIHODA

PIB: 02016389; PDV: 20/31-00065-6;

RČ. ERSTE BANK: 540-11351-42;

www.pkb-zelenika.com;

E-MAIL : pkbadzelenika@gmail.com;

DANA :   05.11.2021.godine.

BROJ :   132-103-9-22- 2021

 

Na Sjednici Odbora direktora koja je održana dana 05.11.2021.g., na osnovu člana 135 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020), člana 37 stav 4. Statuta Društva, koji je usvojila Skupština akcionara na Sjednici održanoj dana 19.03.2021.g. i u skladu sa ostalim odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva koje se odnose na Skupštinu akcionara , donijeta je sledeća:

 

O D L U K A

O SAZIVANJU VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

DRUŠTVA

 

Saziva se Vanredna Sjednica Skupštine akcionara TP “PKB HERCEG NOVI“ AD Zelenika za dan 13.12.2021.godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva u Zelenici u Herceg Novom  i za istu se predlaže sledeći:

 

DNEVNI RED

 

1.    Otvaranje Redovne Godišnje Sjednice Skupštine akcionara, imenovanje radnih

tijela, Izvještaj o Spisku akcionara TP „PKB HERCEG NOVI“ AD ZELENIKA, koji je pribavljen od CKDD Crne Gore, Izvještaj o prisutnosti akcionara, konstatacija postojanja kvoruma i konstatacija Dnevnog reda.

2.    Usvajanje Zapisnika sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara TP „PKB

Herceg Novi“ AD Zelenika.

3.    Donošenje odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Društva.

 

Vanredna Sjednica Skupštine akcionara Društva će se održati u prostorijama Društva u Zelenici u Herceg Novom .

Pravo da učestvuju i odlučuju na Vanrednoj Sjednici Skupštine akcionara imaju svi upisani akcionari sa pravom glasa, koji valjano prijave svoje učešće na istoj.

Prijavljivanje za učešće u radu na Sjednici Skupštine akcionara može se učiniti u vremenu od 11 do 11 časova i 40 minuta, na dan održavanja Sjednice, u prostorijama Društva u Zelenici, Herceg Novi, uz davanje na uvid lične karte, odnosno prilaganjem valjanog punomoćja za zastupanje.

Kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja upisanih akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem valjanih punomoćja ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića. U radu na Vanrednoj Sjednici Skupštine, akcionar može učestvovati i elektronskim putem, prije ili u toku održavanja Sjednice i ta na način da najmanje dva radna dana prije održavanja Sjednice dostavi izjavu ovjerenu, kod notata, da će glasanje izvršiti sa određene e-mail adrese.

Materijali sa predlozima odluka koji trebaju da se razmatraju na Sjednici Skupštine akcionara Društva biće dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva  u zakonskom roku.

Na zahtjev akcionara, Društvo će, elektronskom poštom, na adresu koju odredi akcionar, dostaviti obavještenje o sazivanju Skupštine i materijale koji će se razmatrati na Skupštini sa predlozima odluka.

Sve dodatne  informacije mogu se dobiti, radnim danom, na telefon br. : 031-678-056 u vremenu od 08-15 časova.

Internet adresa : www.pkb-zelenika.com

                      

 

 

                                                                         ODBOR DIREKTORA

 

                                                                                Predsjednik

                                                                            Vladimir Begović

 

                                                                     ---------------------------------

 

Zapisnik sa Redovne Godišnje Skupštine akcionara od 25.06.2021.g

Prijedlog izmjena i dopuna statuta

Prijedlog odluka

Glasaćki listić

 

Rezultati glasanja